បារាំង

Talent Passport – Investor

អត្ថប្រយោជន៍ 

• ប័ណ្ណស្នាក់នៅរយៈពេល ៤ឆ្នាំដែលអាចធ្វើការបន្តបាន

• អ្នកក្នុងបន្ទុក៖ ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំអាចដាក់ចូលបាន

• មានសិទ្ធិធ្វើការ និងសិក្សាក្នុងប្រទេសបារាំង

• មិនមានតម្រូវការភាសាអង់គ្លេស ឬបារាំង

• មានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចេញ ចូលប្រទេសបារាំងរយៈពេល ៤ឆ្នាំ

• អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីក្នុងរដ្ឋ Schengen (២៦ ប្រទេស) សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែក្នុង ១ឆ្នាំ

• អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីទៅកាន់ដែនដីបារាំងផ្សេងៗ

• សិទ្ធិក្នុងការសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ និង/ឬសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ឆ្នាំ

• មានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខភាពសាធារណៈ

• រយៈពេលដំណើរការឆាប់រហ័ស

ការវិនិយោគ

• មានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០០,០០០អឺរ៉ុបក្នុងគម្រោង

• មានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើត/រក្សាការងារសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងស្រុករយៈពេល ៤ឆ្នាំ

• គោរពតាមឆន្ទៈដូចបានបង្ហាញក្នុងគម្រោងជំនួញដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត

លក្ខខណ្ឌ 

• ត្រូវមានគម្រោងជំនួញជាក់លាក់/ការវិភាគទីផ្សារ

• មានតម្រូវការប្រភពទុនមានកម្រិត

• បង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយ ឬទិញយកក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រាប់

• ត្រូវកាន់កាប់ជាអប្បបរមា ១០% នៃចំណូលក្នុងក្រុមហ៊ុននោះ

• តម្រូវការស្នាក់នៅ៖ តាមករណីជាក់ស្តែង

• អ្នកដាក់ពាក្យសុំបង្គោលត្រូវមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ

• មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ

ដំណើរការ

• ដាក់ពាក្យសុំទៅកាន់ស្ថានទូត/ស្ថានកុងស៊ុលបារាំងទូទៅ

• រយៈពេលដំណើរការ៖ ៤៥ថ្ងៃ

• នៅពេលដែលពាក្យសុំទទួលបានការអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកនឹងទទួលបាន ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរចំនួន ៣ឆ្នាំ

• អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានក្នុងអំឡុងពេលនេះ

• ផ្នែករដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងចេញ Passport Talent ក្នុងខែដែលចូលទៅនោះ

• Passport Talent ផ្តល់ជូន សម្រាប់រយៈពេល ៤ឆ្នាំ