អាគារ Exchange Square (អាគារជាប់ស្ថានទូតអាមេរិក)
ការិយាល័យលេខ 703, ជាន់ទី 7
ផ្លូវលេខ 106 សង្កាត់វត្តភ្នំ ភ្នំពេញ

ទម្រង់ពាក្យសុំសួរពត៌មាន

សូមមេត្តាជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍