ការវិនិយោគដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ:
ជម្រើសវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

គម្រោង SIX SENSES LA SAGESSE នៅហ្គ្រីណាដា

គម្រោង KIMPTON KAWANA BAY នៅហ្គ្រីណាដា

គម្រោង HIDEAWAY TRUE BLUE នៅហ្គ្រីណាដា

គម្រោង CABRITS RESORT KEMPINSKI នៅហ្គ្រីណាដា

គម្រោង TAMARIND HILL នៅអាន់ទីហ្គ័រ និងបាប៊ូដា

គម្រោង ROYAL ST. KITTS

(Regardez la vidéo)